Odsłon: 661
Komentarzy: 0

Walne zebranie ROD Bursztyn w MDK (wideo)

 

Szczegóły relacji znajdują się w wideo (część I oraz część II):

WALNE ZEBRANIE CZĘŚĆ I

WALNE ZEBRANIE CZĘŚĆ II

 

Dnia 28.04.2019 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD „Bursztyn”.

Podczas spotkania nagrałem film. Chciałem opublikować całe spotkanie. Niestety z powodu zapisów w statucie PZD(Polski Związek Działkowy) lub ich braku… i odwołania do… innych źródeł… nie mogę opublikować około 40 min nagrania czyli samych sprawozdań

Otóż w statucie zarejestrowanym w KRS dnia 23.02.2018 jest paragraf:

§ 60
1. O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania zarząd ROD zawiadamia pisemnie - za pośrednictwem poczty lub doręczając zawiadomienie bezpośrednio za pokwitowaniem - członków zwyczajnych na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zebrania.
2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się ponadto miejsce, termin i godziny wyłożenia materiałów sprawozdawczych zgodnie z zasadami określonymi przez Krajowy Zarząd.

Ten zapis został uchwalony(§ 5 uchwały nr 1) w trakcie Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców i obowiązuje od 01.01.2019 roku.

Przy czym zasady Krajowego Zarządu wyrażone w jego „stanowisku” w sprawie fotografowania materiałów sprawozdawczych z dnia 25.04.2018(tekst opublikowany przez PZD również dnia 10.04.2019) w zasadzie zakazują fotografowania materiałów sprawozdawczych.

O motywy i przesłanki uchwalenia takich zapisów w statucie zostanie zapytany wkrótce Polski Związek Działkowców.
 

Relacja w skrócie:

 • 1.    - ogólnie zarząd ROD i komisja rewizyjna została pozytywnie oceniona przez działkowców
 • 2.    - uwagi działkowiczów dotyczyły:
 • a.    Rozjeżdżonych alejek
 • b.    Braku działającego oświetlenia
 • c.     Braku furtki
 • 3.    Główna dyskusja i największe emocje dotyczyły planowanej inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej

 

 • PORZĄDEK OBRAD:
 •  
 • 1.    Otwarcie zebrania.
 • 2.    Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 • 3.    Zatwierdzenie porządku obrad.
 • 4.    Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
 • 5.    Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 • 6.    Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 rok (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 • 7.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję
 • 8.    Ocena działalności Zarządu ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
 • 9.    Projekt programu działania na kadencję 2019-2022.
 • 10.  Projekt planu pracy na 2019 rok.
 • 11.  Projekt preliminarzy finansowych ROD za 2019 rok.
 • 12.  Ocena preliminarzy finansowych ROD za 2019 przez Komisję Rewizyjną ROD.
 • 13.  Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 • 14.  Dyskusja
 • 15.  Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowania:
 • 15.1.             Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.
 • 15.2.             Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 • 15.3.             Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.
 • 15.4.             Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję.
 • 15.5.             Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 • 15.5.1.Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 • 15.6.             Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 • 15.7.             Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.
 • 15.8.             Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego(remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców(jeśli się nie przewiduje, należy skreślić)
 • 15.9.             Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu
 • 15.10.          Uchwalenie planu pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji.
 • 15.11.          Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.
 • 16.  Sprawy różne
 • 17.  Zakończenie obrad

 

 

 

 

 

2018© wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: info@miedzyzdrojanin.pl

Co nie jest zabronione jest dozwolone. Oczywiście w ramach obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej i dobrze rozumianej kultury. Szczegółowy regulamin zostanie dodany w najbliższym czasie.

Zgadzam się